Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.erotyczneopowiadania.pl

 

§ 1 Informacje wstępne

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem portalu www.erotyczneopowiadania.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) jest spółka P4UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 6, 30-556 Kraków zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678527 (zwana dalej Administratorem)

2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób i w celach określonych w niniejszym dokumencie zwanym dalej Polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe tylko w sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie. Przesłankami stanowiącymi podstawę dla przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

a) konieczność realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29 sierpnia o ochronie danych osobowych zwaną dalej u.o.d.o.) w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia takiej umowy lub jest niezbędne do zawarcia takiej umowy na żądanie tejże osoby,

b) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie w sposób zgodą objęty.

 

§ 2 Cel zbierania danych i ich zakres

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. W celu jednak zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.erotyczneopowiadania.pl koniecznym jest podanie przez użytkownika następujących danych:

a) e-mail,

b) nazwa użytkownika,

c) imię,

d) data urodzenia.

2. Dane zbierane przez Administratora wykorzystywane będą w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu www.erotyczneopowiadania.pl oraz w celach marketingowych, w zakresie dopuszczonym w art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt. 1 u.o.d.o. Za zgodą użytkownika wykorzystywane będą one również w celach marketingowych, o których mowa w ust. 3.

3. Poprzez cele marketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę rozumieć należy przetwarzanie jego danych przez Administratora w celu dostarczania mu informacji handlowych w przyszłości – tj. również po wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego (w szczególności po zrealizowaniu umowy), który był samodzielną podstawą dla przetwarzania danych osobowych w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 3 u.o.d.o.

4. Dane zbierane przez Administratora mogą być w celu realizacji zlecenia podmiotowi trzeciemu (w szczególności dostawcy).

5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być również kojarzone z danymi podanymi przez użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach www.erotyczneopowiadania.pl.

7. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie wpływa na możliwość korzystania z serwisu www.erotyczneopowiadania.pl.

 

§ 3 Uprawnienia osoby, której dane są gromadzone przez Administratora

1. Każda osoba, której dane są gromadzone przez Administratora ma prawo dostępu do nich, jak również ich poprawiania.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 4 Oświadczenia Administratora

1. Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

2. Administrator zobowiązuje się do nie przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

3. Administrator oświadcza, iż stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczą dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.